மஞ்சள் தேய்த்து மாநிறது டீன் மங்கை காதலன் உடன் குளியல்

மஞ்சள் நிறத்து மாங்காய் கலை கொண்டவள் என்னுடைய காதலி காலேஜ் யை கட் அடித்து விட்டு அவள் சில சமையங்கள் என்னை அவள் சந்திபதர்க்கு வருவாள்.