இவளவு பெரிய தடி யை சுன்னியில் சொருக முடியமா

இந்த காமோகன் தடி யை போல நான் இன்னும் வரை ஒரு பெரிய தடி யை பார்த்ததே இல்லை. அவன் சுன்னியில் விடுவதற்கு முன்பு வாயில் விட்டு பயிற்சி செய்து கொள்கிறாள்

தெளிக்கும் காஞ்சியில் வாயில் வாங்கி கொண்டால்

இவளது மின்னும் மேனி யை பார்த்தும் அவள் நாக்கு போடும் சுகத்தை கொண்டும் இருந்து கஞ்சி அவளது ம்சுகதை நோக்கி அவள் மீதே தெரித்தது. அதை வாங்கி கொண்டு சிரித்தால்