கிராமத்தில் கணவனின் காம வெறி தீர்க்கும் மனைவி

நாள் முழுவது வேலை செய்து விட்டு மிகவும் சோர்வாக வந்து இருக்கும் கணவனின் பூலிற்கு வுடனடி யாக சரக்கு அடித்த மாத்ரஈ போதை ஈர இதை தவிர என்ன செய்வது.