கன்னி பெனுக்கு கொடுத்த காம விருந்து

தனியாக வீட்டில் மூடாக் இருக்கும் பெண்களை போல இவள் தந்து பர்மா தேக்கு உடலின் அழகினை கேமரா பிடித்து கொண்டு இவளது அந்தரங்கம் அனைத்தையும் கட்டுகிறாள்.