வெளி ஊரு பெண்ணை சூது அடித்த மொதலாளி

வெளி நாட்டில் இருந்து வேலை செய்வதற் காக இந்த ஆபீஸ் இற்கு வந்த இவள் மீது காமம் கொண்ட மொதலாளி. அவள் கீழ் ஆடையை அவுத்து விட்டு ஒழுக ஒழுக அவளை ஓக்கிறான்.