ரசித்து ருசித்து மிகவும் விரும்பி பூலை பிடித்து உம்புகிறாள்

இந்த கல்யாணம் ஆனா ஆன்ட்டியிர்க்கு எப்படி அருமையாக அவளது கணவனின் தடியை பிடித்து உம்புவது என்பது தெரிந்து இருக்கிறது. மூடை தாறு மாறாக கிளப்புகிறாள்.