நிர்வாண கோலத்தில் வெளியே எரிவாய்வு தரும் பையன் முன்பு நின்றால்

இணையதளத்தில் மாடல் பெண்ணாக வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறாள். அப்போது அவள் வீட்டு கதவில் எரிவாய்வு கொடுக்கும் பையன் வந்து நின்றான். அவள் நிர்வாண மாக இருப்பதை மறந்து சென்றால்.