தென் இந்திய பெனுக்கு பூல் உம்பும் சோதனை

எனக்கு இவளை போல ஒருத்தி வந்து ஒரு தடவை யாவது என் பூளை பிடித்து உம்பி விட்டால் சூப்பர் ஆகா இருக்கும். இவன் கஞ்சி யை எடுத்து அவல வாயில் அடித்த மாதிரி அடிக்கணும்.