பழுது எடுத்த காய்கள் காட்டு தான மாக கசக்குகிறாள்

காஞ்சு போன காதலனுக்கு ஒரு ரகசிய மான் ஒரு ஆச்சரிய படும் ஒரு காட்சியை தர வேண்டும் என்று அவளது முலை கலை பழிச்சு என்று படம் எடுத்து கட்டினால்.