காண்டம் போடாமல் தேவடியா வை ஒப்பது எப்படி ?

சில சமையங்களில் நான் தேவடியா விடம் காம சுகம் அனுபவிக்க சென்று விடுவேன். ஆனால் அப்போது கண்டம் போடமால் அவளை ஓக்காமல் செக்ஸ் கொள்வேன்.