வீட்டில் காதலி தனியே அவளது ரூம் உள்ளே நான்

எந்தன் காதலி ரூமில் தனியே இருக்கும் பொழுது என்னை உடனடி யாக பார்க்க வேண்டும் என்று அவள் என்னை அழைத்தால். நான் உள்ளே நுழைந்த உடன் அவள் கதவினை சாற்றி விட்டு சந்தோசம் கொடுத்தால்.