செவிலியர் பாபிய் தோழனுடன் அனுபவிக்கும் காம வெறித்தனம்

தஞ்சாவூர் தேசி காம செவிலியர் பாபிய் கொஞ்சம் சந்தோஷ மாக இருக்கலாம் என்று அவளது நெருங்கிய நண்பனுடன் அவள் கள்ள தன மாக செக்ஸ் தொடர்பு வெய்து கொள்கிறாள்.