சாரி கட்டிய வீட்டு மனைவி வாயில் பாய்ந்தது நீண்ட தடி

ஓப்பதற்கு முன்னாடி என்னுடைய மனைவி சொன்னால் இருங்கள் நான் ஆடையை அவுத்து போட்டு விட்டு வந்துறேன் என்று. இல்லை நான் தான் அவுத்து ஒப்பேன் என்று நான் சொனேன்.