நண்பர்கள் உடன் சென்ற பயணத்தில் காதிற்கு உள்ளே அவுத்து காமித்தாள்

காட்டிற்கு உள்ளே தன்னுடைய நண்பர்கள் உடன் ஒரு ஜாலி யாக ஒரு பயணம் சென்ற இந்த டீன் தேசி மங்கை. காட்டிற்கு உள்ளே சென்ற உடன் அவளது நண்பன் அவளது உள்ளாடைகளை கழட்ட சொன்னார்கள்.