சென்னை பார்ட்டியில் சந்தித்த பெண்ணுடன் காம சுகம் கண்டேன்

இரவு பார்ட்டியில் சந்தித்து செம்ம போதையில் அவளை நான் என்னுடைய வீடிற்கு அழைத்து வந்து எப்படி ஆவலுடன் நான் அந்த ஒரு ராத்திரியை மறக்க முடியாத ராத்திரி ஆகினேன் என்று பாருங்கள்.