தேசி டீன் சுமிதா வெளியில் வெளிடில் நிர்வாண குளியல்

விளையாட்டு தன மான பாபிய் தன்னுடைய குளியலை அவள் வெளி படை யாக போட வேண்டும் என்று ஆசை பட்டு அவள் முழு நிர்வாண மாக குளித்து கொண்டு இருக்கும் படம்.