ஆதிகாலத்து வகையில் அவள் கூதி காடடி ஒக்க பட்டால்

தோழி என்றால் கோசி பேசி விளையாட மட்டும் இல்லாமல். ஆவலுடன் கட்டிலிலும் கொஞ்சம் சேட்டை பண்ணும் பொது தான் அவள் நெருங்கிய தோழி.