பக்கத்துக்கு வீடு பையன் ஆன்டி சுன்னியில் செய்த சேட்டை

பக்கத்துக்கு வீட்டு பையன் இவள் ஆடை மாது வதை ஒளிந்து இருந்து பார்த்து விட்டான். அவனை அழைத்து வந்து இவளை ஒத்து பார்க்க சொன்னால். அடுத்த நடந்த விளையாட்டு தான் இவை.