பக்கத்துக்கு வீட்டு காரன் படுகையில் படுத்தி எடுத்து விட்டான்

ரொம்ப நடக்க ஆகா பக்கத்துக்கு வீடு கார மாமா எப்போது வீட்டை விட்டு ஊருக்கு போவார் என்று காத்து கொண்டு இருந்தேன். அவர் இல்லாத சமயங்களில் என்ன நடந்தது எனக்கும் மாமியிர்க்கும்.