கொழுத புண்டை சமான் கூட விரல் போடும் ஆன்டி

நீஎங்கள் வியந்து பொய் உங்கள் பூலில் கையை வைக்கும் அளவிற்கு கொளுத்து பொய் இருக்கும் இந்த பென்ன்னின் புண்டையையும் அவளது சூதையும் காணுங்கள்.