வேலைகாரி பெண்ணின் சுன்னியிர்க்கு சுய இன்பம் செய்தால்

இரவு முழுவதும் நல்ல ஒத்து விட்டு காலியில் எழுந்து இருக்கலாம் என்று பார்க்கும் பொழுது தனது கணவனின் நட்டு கொடன்னு ரிக்கும் பூளை கட்னு விட்டு திரும்பி ஒரு தடவை போடா நினைத்தால்.