அரிப்பு எடுத்து சாமானை விரித்து போட்டு வட்காரும் பெண்கள்

பசங்களை விட இந்த பெண்கள் அரிப்பு எடுத்தவர்கள். இந்த படங்களில் இருக்கும் சமான் காடும் பெண்களை போல. மூடு வந்ததும அவர்கள் சுன்னியிர்க்கு வேலை வருகிறது.