புது நாற்காலியையின் உறுதியை சோதிக்கும் தம்பதிகள்

கடைக்காரன் வாங்கிய நாற்காலி மிகவும் உறுதியானது தான் என்று சொல்லி விட்டரு விட்டான். ஆனால் இந்த தம்பதிகள் அதை நம்ப வில்லை. அதை புது விதத்தில் சொதிகிரார்கள்.