ஊருக்கு போவதற்கு முன்னாடி ஒருதடவை செக்ஸ்

வேலை விசிய மாக கணவன் ஒரு மாச காலம் வெளியே செல்ல இருக்கிறான். அந்த நேரம் வரை அவளது நின பாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆவலுடன் செக்ஸ் செய்கிறான்.