சென்னை மனைவி கணவனுக்கு நல்ல செக்ஸ் கொடுத்தால்

ப்பவும் அவள் என் பூளை உம்பும் பொது இப்போது தான் முதல் முறை யாக வைத்து உம்புகிற மாக அதை பார்த்து பக்குவ மாக வைத்து என் பூளை அவள் வாயி விடுகிறாள்.