கிராமத்து நாட்டு கட்டை டீன் முலை நடுவே தடி விடுகிறாள்

முழுசான தடியை எடுத்து என்னுடைய அரிப்பு எடுத்து போன கிராமத்து நாட்டு கட்டிய இடம் நான் காட்டினேன் என்றால் அதில் இருந்து கஞ்சி பார்க்காமல் அவள் வாயை எடுக்க மாட்டாள்.