வேலை களைப்பில் கணவன் சூரத்து விட்டான் ஆனால் தம்பி இல்லை

வழக்க மாக வீடிற்கு கணவன் வந்த உடன் அவன் உற்சாகம் ஆகுவதற் காக மனைவி எதாவது குளிர் பானம் கொடுப்பாள். ஆனால் இந்த மனைவி பூளை சப்பிஎ சந்தோஷ படுத்துகிறாள்.