சொக்க வைக்கும் வேலைக்காரி உச்ச கட்ட மூடில்

வேட வேட என்று அங்கங்கள் இருக்கும் இந்த ஆன்டி யை முழுவது மாக திருப்தி படுத்த வேண்டும் என்றால் சுமார் ஒரு ராத்திரி யாவது தேவை படும்.