நீண்ட பூல் உம்பும் போட்டி மாடல் பெண்ணிற்கு

இந்த மாடல் பெநிர்க்கும் அவளது தொளியிர்க்கும் இரண்டு நாட்களில் அவர்களது வாள்கையிலையே நீண்ட பூளை பிடித்து யார் உம்புகிரார்கள் என்று.