செங்கல்பட்டு நாடு கட்டை மங்கை தடி உம்பி சுகம்

நம்ம ஊரு நாடு கட்டை பெண் ஒருத்தி அவள் தடியை உம்பியே அவளாலும் கஞ்சியை தெறிக்க விட செய்ய முடியும் என்று அவள் நிருபித்து விட்டால். இவளை காம் வேட்டையில் காணுங்கள்.