மல்லு ஆன்டி கதைவை தாப்பா போடமால் நிர்வாண குளியல்

மல்லு ஆன்டி வீட்டை தப்பா போடாமல் அவள் குளித்து கொண்டு இருக்கிறாள். அப்ப்போது என்று பார்த்து அவளது பக்கத்துக்கு வீட்டுகாரான் வீடிற்கு வந்து அவளை குளிப்பதை பார்த்து உள்ளே நுழைந்தான்