கிராமத்து சிநேகிதி உடன் செயர்ந்து அவளது நண்பர்கள் குழு அனுபவம்

இப்போது எந்த சமாசார மாக இருந்தாலும் நண்பர்கள் உடன் செயர்ர்ந்து பங்கு போட்டு கொள்கிறார்கள். அப்படி தான் என்னுடைய நண்பன் அவனது காதலியையும் பங்கு போட்டு கொண்டான்.