அருமையாக வைத்து பூளை பிடித்து சப்புகிறால்

Superaana tamil teen pen pool eduthu vaithu kondaal

Tamil pool

மார்ரி மார்ரி நக்க கொஞ்ச நீராதிதஹிளீயீ அதிதஹானின் தந்து நதிடுக் கொண்டது. இப்போது பாமினி மல்லாந்து படுதித் கொழுதிதஹ கூத்தியை விரிதித்க் காண்பிக்க அதிதஹான் என் பூந்டையை நொந்டிக் கொண்டீ அவளைப் போட்து ஒதிதஹார். இருவர் பூந்தைகளையும் நன்றாக இரவு முழுவதும் அனுபவிதித ஒல்திததார். இப்போது டெயிலி நாங்கள் இப்படி ஒக்கிறோம். என் அக்கா பாமினி சாதாரணமாகவீ ரொம்ப போசஸிவ் டைப். அவள் எப்படி தான் கணவனை என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்டு அவள் முன்பாகவீ என்னை ஒக்க விட்டாள் என்பது எனக்குப் புரியாத புதிராக இருக்கிறது அக்கா. நிரைமாசமாக இருக்கும் போது வினோத ஆசைகள் வரும் என்பார்கள் அது போன்ற ஆசையா அல்லது உண்மையிலீயீ நான் அவருடன் ஒதித இன்பம் பெற வீந்தும் என்ற நினைப்பா பாமீனிக்கு என்று தெரியவில்லை. அதித்ஹொடு அவளுக்கு குழந்தை பிறந்த பின்னரும்.

என்னை அதிதஹானுடன் ஒக்க விடுவாளா என்றும் தெரியவில்லை. பாமினியின் நடவடிக்கைக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் மல்லிகா. சந்திரிகா இனிய சந்திரிகா இனிமையான ஒரு அனுபவாதிதஹிணைப் பகிர்ந்து கொணட்தர்கு நன்றி. பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில் மனைவிக்குத் தெரியாமல் மாச்சினியை ஒல்ப்பது என்பது நடந்து கொண்டு தானிருக்கிறது. ஆனால் மனைவியீ தான் தங்கச்சியைப் புருசனிடம் ஒக்க விட்தது புதுமையாகத் தான் இருந்தது. இதில் பாமினியின் செயலுக்கு சில காரணங்கள் உள்ளன. அவளுக்கு இந்த நிரைமாஸாதிதஹில் மாசக்கை போன்ற காரணிகளால் இந்த வினோத ஆசை வராது. மாசக்கை என்பதெல்லாம் கர்ப்பதிதஹின் ஆரம்ப காலக் கட்தாங்களில் தான். பாமினி   என்ற அரதிதஹமர்ற பயதிதஹில் இருக்கிறாள். இவ்வகை மணக்குழப்பதிதஹில் குழந்தை பெரிருக் கொள்வது பர்ரியா ஒரு அதீத பயம் சில பெண்களின் மன ஆழதிதஹில் பதிந்து விடுகின்றன. உன் உறவுக்காரப் பெண் றீவாதி பிரசவதிடஹின் போது இறந்ததால் இந்தப் பயம் அவள் மனத்தில் படிந்திருக்கிறது. ஒருவீளை பிரசவதிடஹின் போது தனக்கு ஏதாவது நீர்ந்து விட்டாள் தான் தங்கச்சியீ கணவனுக்கு மனைவியாக வீந்தும் என்ற நினைப்பில் தான் பாமினி உன்னை உன் அதிதஹானுடன் ஒக்க விட்திறுக்கிறாள். மருதித்வ விஞ்ஞானம் வெகுவாக முந்நீறியுள்ள இந்தக் காலதிதஹில் இந்த பொபியா அரதிதஹமரறது என்பதை நீ அவளுக்கு தெளிவாக்க வீந்தும். அவளது இந்தப் பயட்த்ஹைய் போக்குவது உன் கடமை சந்திரிகா.

உன் அக்கா பாமினி விரைவில் எந்த ஒரு சிக்கலும் இல்லாமல் அழகிய குழந்தையைப் பெர்ரெதுதிதஹ பின் உனக்கு நன்றிக் கதனாக உன் அதிதஹானுடன் தொடர்ந்து ஒக்க விடுவாள். நீயும் உனக்கு திருமணம் ஆகும் வரை உன் அக்கவுடன் சீர்ந்து அதிதஹானுடன் இன்பம் அனுபவிதித வாழ்ந்து வரலாம். குழந்தை பெர்ரதவள் இன்னொறுதிதஹியுடன் சீர்ந்து கணவனுடன் ஒக்கும் போது சில சுவாரசியமான சம்பவங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. என் முதல் குழந்தை பிறந்தபின் என்னையும் அவர் தங்கச்சியையும் ஒன்றாகப் போட்து என் கணவர் யொகீஷ ஒள்ப்பார். அப்போது என் முலைப்பாலை அவள் பூந்டையில் ஊர்ரி நானும் அவரும் நாக்குவோம் சிலமுறை என் பாலை அவர் சுன்னியில் அபீஷீகம் செய்து இரண்டு பீறும் ஊம்புவோம். அவள் பூண்டாய் வழிய வழிய என் முலைப்பாலை பீசி அடிதித அப்படியீ அவள் பூந்டையில் ஒள்ப்பார்.

Comments