முதல் முறை அனுபவத்தை அனுபவித்து தான் பார்க்கணும்

https://www.tnaflix.com/cum-videos/No-Sound-Desi-aunty-Handjob-and-cumshot/video342164

அந்த சிவந்த முளைகளை பார்திதஹு ரசிட்தஹான். கண்கள் முளைகளை பார்ட்தஹான. கிளீ தம்பி துதீதிதஹான். அவளும் பரமீசுவரன் தான் காய்களை பார்ப்பதை கவனீதித்ஹு விட்டாள். இவன் அசடு வழிந்து கொண்டு ஈதோ பீசிநான். அவளுக்கு புரிந்து விட்தது. அவள் வீந்தும் என்றீ தான் புடைவை முந்தானையை நழுவ விட்டாள். பரமீசுவரன் கண்கோட்டாமல் பார்திதஹு கொண்டு இருந்தான். பூஜா கீட்தால். ஸார். அப்படி என்ன புதுசா பாக்றீங்க. உங்க வைப் கீட்டீ இல்லாதததா. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிசு. எனக்கு கொஞ்சம் சின்னது. அவ்வளவுதான். இன்னும் சொல்ல போனால் உங்கள் கை வீளையால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தோங்கி போய் இருக்கும். எனக்கு கூதித்ஹி நிக்குது. அவ்வளவு தான். பூஜா இப்படி சொல்ல பரமீசுவறனால் தான் காதுகளையீ நம்ப முடியவில்லை.நாம் மாதி வீட்து சீட்டு பெண்ணா இப்படி பசாயாக பீசுவது. திரும்பவும் பார்ட்தஹான்.

பூஜாவுக்கு பொறுக்க வில்லை. ஸார் அரை குறையா மூடி இருப்பதை பார்ப்பதை காதிடிலும் முழுமையா பார்ப்பது தான் நல்லது என்று தான் ஜாக்கெத்டை கயததி பொட்தால். அவனுக்கு ஆச்சரியம். பிரா போடவில்லை. அப்படி இருந்தும் அவைகள் கொஞ்சம் கூட தொங்கவில்லை. அந்த சிகப்பு முளைக்ளில் அழகான அரை வட்தம். அதன் நடுவில் கருமையான மூலை காம்பு. பொறுக்க முடியாமல் பரமீசுவரன் அவள் அருகில் போய் அந்த காய்களை அழுதிதஹி விட்டு வாய் வைய்தித்ஹு சப்பினான். அய்யோ அம்மா என்று ரசிட்த்ஹால். அவனின் தலையை தான் கையால் வைய்தித்ஹு அழுதித்ஹினால். பரமீசுவரன் புரிந்து கொண்டான். குட்தி பூழுக்கு ஈங்குகிறாள். இன்று நமக்கு வீட்தைய் தான். அவள போரும் போரும் என்று சொல்லும்வரை போட்து தல்ல வீண்தியது தான். பூஜா பாடு கில்லாடி போல். கொஞ்ச நீராம் அவன் தலையை அழுதித்ஹிவிட்து கையால் அவன் பூளை தீதி பிடிதிதஹு பிடிதிதஹு அழுதித்ஹினால் . அது ஈற்கநவீ றாது போல இருக்கு. அந்த இளம் பிஞ்சு போன்ற சீட்டு பெண் கையால் பிடிதிதஹு அமூக்கியவுதன் அது கத்டுக்கதங்காமல் கிளம்பி விட்தது.

பரமீசுவரன் தினாறிணான். பூஜா அவனிடம் இருந்து விடுபதிது தான் உடைகளை அவிழ்ட்த்ஹால். பரமீசுவரனுக்கு அந்த சீட்டு பெண்ணை துணி இல்லாமல் பார்க்க கொள்ளை ஆசை. என்னதான் கல்யாணம் ஆகி பெண்தாதிதியை ஒதிதஹாலும் வீறு ஒரு பெண்ணை துணி இல்லாமல் பாக்கும் போது இருக்கும் மஜாவீ தனி தான். ரெண்டு நிமிடதிதிஹில் அந்த மாதி வீட்து பதுமை பிறந்த மீனியாக நின்று கொண்டு இருந்தால். அவனுக்கு சைகை காததி அவன் துணிகளையும் கயட்த சொன்னாள். பரமீசுவரணும் அடுட்தஹ நிமிடமீ பூஜா போல ஆனான். பூஜாவுக்கு நீண்ட பெரிய கூத்தி. நீல வாக்கில் ஆறு இன்ஸ்க்கு மீள் இருக்கும் போல இருந்தது. பூந்டையை சுர்ரி சுருள் முடி பரவி கிடந்தது. அந்த சின்ன முலையின் கருப்பு காம்புகள் யாராவது நம்மை சப்ப மாடிதார்களா என்று எதிர்பார்திதஹு காதித்ஹு இருப்பது போல இருந்தன. பூண்டாய் நான்கு ஒப்பி இருந்தது. அந்த பூரி பூந்டையை பார்ட்த்ஹாவுடன் பரமீஸ்வரின் பூல் இன்னும் பெரிசாக போச்சு. பூஜாவீ இப்போது.

Comments