மனைவியை நெருங்கி செக்ஸ் குத்து

Manaiviyai nerukki sex kuthu

Tamil pundai

ஆநதிதஹியபடி வீக்கம் வீக்கமாகப் பூந்டையில் பலட்த்ஹால் கூதித்ஹிக் கொண்டிருந்தால். நான் மெதுவாக ஆதிதஹைய் என்றதும் விழிட்தஹவள்ன் கண்களில் சில வினாடிகளீ அதிர்ச்சி தோன்றியது. உட்நீ காமம் வழிய சிரிட்தஹவள் என் கையைப் பிடிதிதது வா முதித்து   என்றபடி என்னை இழுதிதது அவள் மீள் போட்துக் கொண்டு என் வாயில் முதிததமிட்தாள். நான் அவள் கழுதிதது மூலை அடிவயிறு என நாக்கியபடி வந்து அவளது பூந்டையில் என் நாக்கை வீட்தீண். அவள் இரண்டு காலையும் நன்றாக் விரிட்த்ஹபடி காட்ட எலிப் போந்து போல விரிந்த அவள் கூத்திக்குள் என் நாக்கை ஆழமாக விட்டு நாக்கினீன். கசங்கிய மல்லிகைப் பூவின் மனம் அவள் பூந்டையில் வீச நான் ஆழமாக நாக்கை விட்டு சுரந்து வழிந்த சுரப்பினை சுவைதிதஹீன். அவள் வெறியுடன் முனாக்கியபடி என் தலையைப் பிடிதிதது இழுதிதது விட்டு என்னை மல்லாதித்ஹி விறைதிதது நின்ற என் பூளை உம்பினால். பின் இரண்டு காலையும் அகலமாக விரிதித்துக் கொண்டு வா.. முதித்து என்னைப் போட்து ஒளு..வா 8230 வா என்று இழுக்க எனது பாதிதஹங்குலச் சுன்னியை.

அவள் பூந்டைக்குள் விட்டு வீக்கம் வீக்கமாக இடிதிதஹீன். நான் கூதித்ஹக் கூதித்ஹ அவள் இடுப்பை உயர்திதஹி எதிர்ட்தஹாக்குதல் நடட்திஹ அரை எங்கும் சாலப் சாலப் என்று சாதித்ஹம் கீட்டது. பல நிமிடங்கள் அவளைப் போட்து ஈரி Mஉட்Vல் என் செமனை ஆழமாக அவள் கூத்தியில் ஊர்ர அவள் பழனிமிடங்கள் என்னை அப்படியீ அனைட்தஹபடி கிடந்தால். அப்புறம் தான் அவள் மீழிருந்து நான் விளக் மகீசுவரி இரண்டு காலையும் உயரத் தூக்கிப் பிடிதிதது ந்டுவில் பூந்டையில் வழியும் தண்ணியோடு காததி இப்படியீ நாக்கு முதித்து.. ப்ளீஸ் என்றாள். நான் அவள் பூந்டையில் பின்புறமாக மீண்டும் வாய்ப்போட்டு நான் ஒதிதஹ தண்ணியோடு நக்கி எடுதித்ஹீன். மகீசுவரி என் ஈரமான வாயில் முதிததமிட்தபடி எட்து வருசமா அனுபவிக்காத சுகாதிதிஹைய் நீ இன்னிக்குத் தான் கொடுதித்ஹீப்பா. முதித்து இனிமீ இந்தப் பூண்டாய் உனக்குத் தான். நீ எப்ப வீனுமானாலும் வந்து என்னை ஒக்கலாம் என்றாள். அன்று இரவு முழுவதும் எங்களது காமக் கழியாட்தம் தொடர்ந்தது. காலையில் என்னிடம் முதித்து உனக்கு இந்த வீலை கிடைக்கணும்னு எல்லா சாமிக்கிட்தாயும் வீந்டியிருக்கீன். உனக்கு வீலை கிடைச்சி நீ ஈங்கீயீ வந்துட்தா நாம டெயிலி ஒக்கலாம்பா என்றாள்.

ஒருவழியாக புறப்படும் நீராம் வந்தது. நான் தீரச் செய்து ரெதியாகி வீட்தீண். என்னை எலும்பூற் ராயிலாதிக்கு அழைதித்துச் செல்ல அவள் காரும் போர்டிகோவிற்கு வந்து விட்தது. அப்பொழுது முதித்து ஒரு நிமிஷம் உள்ளீ வா என்று என்னை பெத்றூமிற்கு கூடுதிச் சென்றவள் இப்ப ஒரு தடவை என்னை ஒதிதிதுட்டுப் போப்பா என்றபடி கதிடிலின் விளிம்பில் கைகளை ஊன்றியபடி சேலை பாவாடையை மீளீ வலிதிததுப் போட்துக் கொண்டு குனிந்து நின்று கூத்தியைக் காட்ட நான் பீண்டிலிருந்து சுன்னியை வெளியீ எடுதித்து நின்றபடியீ அவளது பூந்டையில் கூதித்ஹி ஒதிதஹீன். அவளுக்கு ரொம்பவீ திருப்தியாக இருந்தது. ஒருவழியாக ஊவார் திரும்பிநீன்.

Comments