இரண்டு பெண்களையும் ஒரே சமயத்தில் சர்வீஸ்

Irandu Desi Pengalaiyum Ore Samayathil Service

உங்களது உடல் கட்டுமானம் செம்மை யாக இருந்தான். இப்படி இவனை போல நீங்கள் ஒரே சமயத்தில் இரண்டு பெண்களை வைத்து கொடன்னு ரொம்பவும் குஜால் ஆகா இருக்கலாம். இங்கே எப்படி இரண்டு பெண்களுக்கு தன்னிடைய பூளை எடுத்து பகிர்த்து கொண்டு அந்த குளியல் தொட்டியில் வைத்து ஓக்கிறான் என்று பாருங்கள்.

Comments