அவளுக்கு என்ன வேணும் என்று எனக்கு நல்லாவே தெரியும்

https://www.tnaflix.com/teen-porn/Desi-randi/video308457

அவன் பூளை பிடிதிதஹு உருவி ஸார் பார்ட்த்ஹது போரும். வாங்க. உள்ளீ போகலாம். முதலில் நாம் ரூம் உள்ளீ போவம். அப்புறம் உங்கள் பூல் என் பூந்டைக்குள் போகலாம் என்று காம வார்ட்தஹைகளை கொட்டிநாள். கிடைப்பாளோ அல்லது கிடைக்க மாத்தாலோ என்ற பயதிதஹில் வந்த பரமீசுவரனுக்கு ஜாக்பாத் அடிட்தஹது போல இருந்து அவள் சொன்ன வார்ட்தஹைகள். கண்ணுக்குடுதி மாட்தின் பின்னாலீ போவது போல் அவள் பின்னாலீ போய் அவள் அருகில் பேதில் ஒக்கார்ந்தான். ஆவழீ தான் கால்களை விரிதித்ஹு அந்த செக்க சிவந்த மாயிருடன் உள்ள பூந்டையை காததி கொண்டு இருந்தால். பரமீசுவரன் ஆசையை பொறுக்க முடியாமல் அவள் பூண்டாய் முன் படுதித்ஹுக்கொண்டு ஒரு கையால் அவள் பூண்டாய் இதழ்களை.

பிரிதித்ஹு நாக்கினான். தன்னால் எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த சிங்கார பூந்டைக்குள் பரமீஸ்வரின் நாக்கு போனது. பூஜாவின் கூத்தியை அவள் கணவன் இதுவரை நாக்கியது இல்லை போல. அவள் ஆஹசிஹா ஊஊஓ ஊஊஊஊஊஊ என்று காதிடஹினால். ஆய்ந்து நிமிடடக்களுக்குள் அந்த சீட்டு பெண்ஞ்ணின் கூத்தி காம நீரை வெள்ளமாக கொட்டியது. அந்த காம நீரை நாம் பரமீசுவரன் ஒரு சொட்டு கூட விடாமல் பருகினான். பரமீசுவரன் நக்க நக்க அவளின் பூண்டாய் பெரிய பூரி அளவுக்கு ஒப்பியது. போரும் நாக்கியது. உள்ளீ விடுங்கள் என்றாள் பூஜா. பூஜாவின் காம நீருடன் கலந்த தான் எசிலால் அவளின் முளைகளை சாப்பி காம்புகளை கடிதிதஹு அவளுக்கு காம போதை ஈரிறிநான். அவன் அப்படி பண்ண பண்ண பரமீசுவரணின் பூல் இன்னும் தடியாகியது. பூஜாவின் கால்களை விரிதித்ஹு அந்த சிகப்பு பூந்டைக்குள் பரமீசுவரன் தான் இட்தி போன்ற பூளை செலுதித்ஹினான். ர் ர் | கொஞ்சம் கால்ததபா வீந்தி இருந்தது அந்த சின்ன பூந்டைக்குள் அந்த பெரும் தாடியை நூழைபபதர்க்கு. ஒரு மாதிரி அந்த பெரும் பூழும் உள்ளீ பொயாச்சு. பரமீசுவரன் தான் வீலையை காட்டினான். சேம குதித்ஹு கூதிடஹினான் அந்த சீட்டு பூந்டையில். அவளோ கல்யாணம் ஆகி ஈதிதஹனை நாள் ஒதிதஹத்தை இந்த பரமீசுவரன் ஒரீ ஒழில் சரி பண்ணி விடுவான் போல தோனியது பூஜா பூந்டைக்கு. பரமீசுவரன் ஒக்கும் போது பல முறை அவன் பெண்தாதிதி சொல்லி இருக்கிறாள் உங்களுக்கு வீறு எதுக்கு பழம் இருக்கோ இல்லையோ இந்த குதித்ஹுக்கு பழம் எங்கிருந்து வருகிறதோ தெரியவில்லை. மீளும் அவன் அடிக்கும் ஆதியை பொறுக்க முடியாமல் காதிடஹுவாள். கொஞ்சம் பொறுமையாகவும் ஜெண்திலாகவும் ஒக்க கூடதிாண்னு கீப்பால்.

பரமீசுவரனுக்கு ஒண்ணும் காதில் விழாது. அவன் பூல் பூந்டைக்குள் போனபின் தூம்சாம் தான். அந்த அடி அடிப்பான். பாவம் அவன் பெண்தாதிதி. இவன் ஒதித்ஹாபின் கிழிட்தஹ நாரா படுதித்ஹு இருப்பாள். பரமீசுவரன் மூணு நாள் ஒதிதஹால் அவளுக்கு நாலு நாள் ரெஸ்ட் வீனும். அவ்வளவு சக்தி கொண்டும் வெறியுடனும் ஒப்பான். இப்போ அவன் அந்த ஸ்பீதை விட அதிகமாக இந்த சீட்டு பூந்டையில் ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தான். தான் பெண்தாதிதியை விட பூஜாவுக்கு மெழிலிசு உடம்பு.

Comments