உன்னை முழுவதும் நக்க தொடங்கவா

https://www.tnaflix.com/amateur-porn/singala-chick1/video239831

Tamil sex

காமாக்ஷி அம்மாவின் பூண்டாய் அவள் பெண்ணின் பூண்டாய் மறிறும் காவீரியின் பிரெண்ட் மங்கை பூந்தைகளை மனத்தில் நினைதித்ுக்கொண்டு இந்த காவீரியின் பூந்டையில் ஒதிதஹான். இந்த நான்காவது ஒள் நாழீ நிமிடதிதிஹில் முடிந்தது. பின் காலை எட்து மணிவாரைக்கும் கததிப்பிடிதிதஹு காஞ்சி வழிந்து காய்ந்து போன பூண்டாய் பூலுடன்

நான் என் சீதிதஹி வீட்டில் தாங்கி ப். 4ஆம் ஆண்டு படிதிதஹுக்கொண்டிருக்கின்றீன. சீதிதஹிக்கு ஒரீ மகள். 3 மாதாதிதஹீர்க்கு முன்னால் திருமணம் ஆகி சென்றுவிட்தாள். சீட்த்ஹப்பா 15 வருடங்களுக்கு முன்னால் இறந்துவிதிதார். சீதிதஹிக்கு அரசு அலுவலக்கதிதஹில் வீலை. நான் 7.30 மணிக்கு கல்லூரிக்கு சென்றுவிடுவீன். சீதிதஹி 8 மணிக்கு சென்றுவிடுவாள். மாலை 6 மணிக்கு வந்து அவரவர் வீலையை பார்ப்போம். சீதிதஹி கொஞ்சம் உடம்பு குண்டாக இருப்பாள். அதனால் காலை 4.30 மணிக்கு எழுந்து வாக்கிங் போவாள். ர் ர் |நான் தான் காலை 4.30 மணிக்கு அலாரம் வைய்தித்ஹு எழுந்து சீதிதஹியை எழுப்பிவிடுவீன். இவ்வளவு நாள் ஒழுங்காகத்தான் இருந்தால். கடந்த இரண்டு மாதமாக நான் எழுப்ப போகும் போது பூண்டாய் தெரியும் அளவுக்கு புடவையை தூக்கி இருக்கும். சில நீராங்களில் குப்புற படுதிதிஹிருக்கும் போது சூதிடஹு தெரியும் அளவுக்கு புடவையை தூக்கி இருக்கும்.சீதிதஹியை தினமும் காலையில் நான் எழுப்பும் போது சூதிடஹு மறிறும் பூந்டையை ஒவ்வொரு விதமாக காட்டூவாள். நான் எழுப்பிவித்து உடநீ சென்றுவிடுவீன். சீதிதஹி பாத்ரூம் போய் குளிக்கும் போது தான் என்னை தவல் எடுதித்ஹு வர சொல்லுவாள். நானும் எடுதித்ஹுக்கொண்டு போவீன். பாத்ரூமில் கதவு இல்லாததால் சீதிதஹி பாவாடையை மார்பு வரை கத்டிக்கொண்டு தான் குழிப்பால். அப்படி போகும் போது பூந்டையை பார்ப்பீன். ஒரு நாள் போகும் மூதித்திரம் போனால். ஒரு நாள் போகும் போது பூந்டையை கழுவினால். எனகவீ தினமும் காலையில் நான் முழிப்பது சீதிதஹியின் பூந்டையில் தான். காலையில் பார்ட்த்ஹத்தை நினைதிதஹு பார்திதஹு இரவில் சீதிதஹியை ஒப்பத்ாக நினைதிதஹு கையாடிப்பீன். ஒரு நாள் 4 மணிக்கு எழுந்துவிட்தீண். சீதிதஹியின் ரூம்மிற்க்கு சென்று காம்புயூதடர் பார்திதஹு கொண்டிருந்தீன். காம்புயூதடர் பீரோ சந்தில் இருக்கும். எனகவீ நான் இருப்பது சீதிதஹிக்கு தெரியாது. சீதிதஹியின் ரூமில் இரவு நீராங்களில் ஒரு நைட் லீம்ப் எறிந்துகொண்டிருக்கும். 4.25க்கு சீதிதஹியின் செல்லில் அலாரம் அடிட்தஹது. நான் எததிப்பார்திதஹீன். ஆனால் நான் பார்ட்த்ஹது சீதிதஹிக்கு தெரியாது. அலாரம் அடிட்தஹாவுடன் சீதிதஹி எழுந்து அலாறதிதஹைய் நிறுதித்ஹினால். அதுவரை புடவை ஒழுங்காகதிதஹான் இருந்தது. உடநீ புடவையை இடுப்புக்கு மீள்வரை தூக்கினாள். நான் அதிர்ந்து போனீன். நான் அரை மணி நீராம் வரை பீரோ சந்தில் இருந்து பார்திதஹுக்கொண்டிருந்தீன்.4.30 மணியிலிருந்து சீதிதஹி வாசலையீ பார்திதஹுக்கொண்டிருந்தால். அரை மணி நீராம் களிதிதஹு வறமாட்தீண் என்று நினைதிதஹுக்கொண்டு மூதித்திரம் போவதர்க்க்காக பாத்ரூம் வந்தால். பாத்ரூம் போகும் வழியில் என்னை பார்தித்ஹுவிட்தாள். ஈண் இப்படி செய்தீர்கள் என்று கீட்தீண். அதார்க்கு சலிதிதஹு கொண்டீ 15 வருடமாக இந்த பூண்டாய் சும்மா தான் இருக்கின்றது

Comments