காதுக்கு வுள்ளே சென்று செக்ஸ் சாதனை செய்தனர்

Kaadirkku vulle senru sex saathanai seithaarkal

https://www.tnaflix.com/indian-porn/Indian-Sweet-village-girl-fucked-outside/video519682

Tamil pundai

வீட்டில் அவள் சொன்னவனை நாம் ஒக்காமல் அப்போரோம் வருட்த்ஹ படுதோம் இல்லை. அது போல வீண்தாம். நான் தயாரிடி. நீயும் வந்து என் பக்கதிதஹில் பாடு. சோப்பபனா சொன்ன மாறி அவள் ரெண்டுபீரையும் மாறி மாறி ஒக்காட்தும். இனி பதிதஹு நிமிலம் கூட என் பூண்டாய் பொறுக்காது. உனக்கு வீந்டாம்நாளும் நான் ஒக்கரீன் என்று சொல்லி அவள் படுதித்ஹு காலை விரிதித்ஹு சுதிடஹமாக மளிட்தஹ அந்த ரோஸ் கலர் பூந்டையை காட்டிநாள். ஆBராமி அம்மாவக்கோ கொஞ்சம் சங்கடம். தான் வீலை காரானை தான் பிரெண்ட்ஸ் முன்னால் ஒப்பத்ா என்று. குழம்பினால். கடைசியில் ஜெயிதித்ஹது அவள் பூண்டாய். பாரதி பக்கதிதஹில் படுட்த்ஹால். என் எஜமானி அம்மா பூண்டாய் கொஞ்சம் கருப்பு தான். அதுவும் நல்ல ஒப்பி இருந்தது.

பூந்டையை ஷ்வீ பண்ணி பதிதஹு நாள் இருக்கும் போல இருந்தது. குட்தி குட்தி மயிர் முளைக்க தொடக்கி இருந்தது. பூந்டையை தானாகவீ வாய் பிளந்து இருந்தது. சொன்னது போலவீ சோப்பபனா என் பூளை உருவி மீண்டும் அதை இட்தி போல ஆக்கி முதலில் பாரதியின் பூண்டாய் பிளாவில் வைய்ட்தஹால். ஒரு கையால் ஆBராமி அம்மாவின் முளையை பிசைந்து கொண்டு இருந்தால். நாழீ கூதித்ஹில் என் ஒன்பது இன்ஸ் பூல் பாரதியின் பூந்டைக்குள் போய் விட்தது. சும்மார் ஆறு நிமிடம் கூதித்ஹி இருப்பீன். சோப்பபனா தீய் பொருமாத. வெளியீ எதூதா உன் பூளை. உங்க அம்மா காதித்ஹு கொண்டு இருக்கா பாரு என்று சொல்லி அது போலவீ ஆவழீ என் பூளை பிடிதிதஹு என் எஜமானை அம்மாவின் பூண்டாய் வாசலில் வைய்ட்தஹால். ஈற்கநவீ பாரதியின் அம்மாவின் பூந்டையில் ஒதிதஹதால் அவள் மதன நீர் என் பூலில் ஆடி கொண்டு இருந்தது. ஆனால் நான் எதிர் பார்ட்த்ஹது போல இல்லாமல் எங்க அம்மாவின் பூந்டையில் என் பூளை சொருக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாகவீ இருந்தது. அந்த முப்பெரும் தீவிகளின் பூந்தைகளில் எங்க எஜமானி அம்மாவின் பூண்டாய் ரொம்ப தைத். கொஞ்சம் கால்தபட்து என் பூளை இறக்கினீன். அதுக்குள் பாரதியும் சோப்பனாவும் ஆBராமி அம்மாவின் முளைகளை ஆளுக்கு ஒன்றான சாப்பி கொண்டு இருந்தார்கள். நான் இப்போது ரயில் இஞ்சின் வீக்ககதிதஹில் என் எஜமானி அம்மாவின் பூந்டையில் ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தீன். அவங்களும் பிணத்தினான்க.

ஆனால் சொப்பன போல இல்லை. மெதுவாக காதிடஹினான்க. எனக்கு காஞ்சி வரும் போல இருந்தது. அதை எப்படிட்தஹான் சொப்பன புரிந்து கொண்டாளோ தெரியவில்லை தீய் காஞ்சியை என் பூந்டையில் விட்ட மாதிரி இந்த அபியின் பூந்டையில் வீடு. இவ எப்போ ஒதிதஹாலும் பூந்டைக்குள் காஞ்சியை விட்துகொள்ழுவாள். இன்னும் நல்ல கூதித்ஹி அவ பூந்டையில் உன் காஞ்சியை கொட்டூதா. பாவம் அபியின் புருசனுக்கு மாதிததவங்களை ஒப்பரீ தவிர அபியின் பூந்டையில் ஒதிதஹு காஞ்சியை கொட்ட மாட்தார். பாவம் அவர் பண்ண வீண்தியததை நீ பண்னுதா கண்ணு என்று ஊசுப்பெதித்ஹினால். அவ்வளவு தான் அடுட்தஹ நிமிடமீ என் பூல் பீரங்கி வெடிதிதஹது. இதுவாரி என் வாள் நாளில் இல்லாத அளவு காஞ்சி வந்தது.

Comments