மீண்டும் அவளது சிலுமிசங்கள் ஓட இவள்

meeendum avalai ssilumisangal oda ival

Tamil mulai

இதில் வியப்பாளிக்கும் விஷயம் என்னவென்றால் மகீசுவரியின் காமம் தான். அதெப்படி 63 வயதுப் பெண்ணிற்கு இப்படி ஒரு ஒள் இனபாதிதஹின் மீது வெறி. நான் இதுவரை சில இளம்பெண்களை ஓதிதஹிருக்கிறீன். ஆனால் ஒக்கும் போது வெறியுடன் ஒதிததுலைப்பு தருவதில் அந்த இளம் பெண்கள் என் ஆதிதஹைய் தந்த இன்பதிதஹில் பதிதது சடுவீதம் கூட தீறமாடிதார்கள். அப்படி ஒரு காமம் அப்படி ஒரு வெறியுடன் ஒதிதஹ என் ஆதித்ஹையை நினைட்தஹால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. பெண்களுக்கு இந்த முதிர்ந்த வயதில் கூட இவ்வளவு காமம் வருமா- எந்த வயததில்தான் பெண்களுக்கு காம இசை தீர்ந்து போகும்- இத்தனை நீங்கள் தான் தெளிவு படுட்தஹ வீந்தும் மல்லிகா உங்கள் இனிய பூந்டைக்கு முதிததாங்களுடன்.

முதிததுராக்கு சிவகங்கை. அன்புள்ள தம்பி முதிததுராக்கு நீ உண்மையில் அதிருஷ்திடம் செய்தவன் என்று தான் நான் நினைக்கிறீன். இப்படி ஒரு காமவெறி உள்ள உன் ஆதித்ஹையை ஒல்தித்தது மிக அருமை. வயது முதிர்ந்த பெண்களின் காம்ம் குறிதிதிது நான் ஈற்கநவீ எழுதியிருக்கிறீன். பெண்களின் மன ஆழாதிதஹைப் புரிந்து கொள்ளு முடியாது என்று சொல்வதில் காமமும் அடங்கியிருக்கிறது. பெரும்பாலும் காமம் என்பது முதலில் மனம் சார்ந்த விஷயம். வயது அதிகம் ஆகா ஆகா சிலருக்கு காமமும் அதிகமாகிறது. அவர்களது வயது முதிர்ந்தாலும் எண்ணங்கள் இல்மையாகவீ இருக்கிறது. உன் ஆதிதஹைய் அந்த ராகம். மர்றொன்று வயது முதிர்ந்த நிலையில் ஒல்ப்பது என்பது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மிக வீறுபடுகிறது. ஆண் என்றாள் ஒக்க ஆசையிருந்தாலும் அவனது முதுமை சில கட்டுப்பாடுகளை ஈர்பாடுதித்ஹியுள்ளது. முதலில் அவன் சுன்ணி பூந்டைக்குள் புகுந்து குதித்தும் அளவிற்கு விரைப்புடன் இருக்க வீந்தும். மீளீ ஈரி வீக்கம் வீக்கமாக இயங்க உடம்பில் தெம்பு இருக்க வீந்தும். பெண்ணிற்கு அப்படியில்லை. எங்களிடம் இருப்பது ஓட்டை தான். பெரும்பாலும் நாங்கள் படுதித்துக் கொண்டுதான் ஆணை ஒக்க விடுகிறோம். எனகவீ தான் எந்த வயதிலும் கூத்தி ஓட்டையை விரிதித்துக் காததி பொலந்தபடி படுதித்து ஒக்க ஆசைப்படுகிறோம். எனகவீ தான் உன் ஆதிதஹைய் மகீசுவரி இந்த வயதிலும் காமம் குறையாது இளைஞன் உன்னை அவள் பூந்டையில் ஒக்க விட்திறுக்கிறாள். 63 வயதில் உன் ஆதிதஹைய் ஒதிதஹது பர்ரி வியப்படைக்கிறாயீ. என் மாமியாரின் அம்மா வயது .

முளைகள் வர்றிப்போய் தோள் சுருக்கம் விழுந்து அசல் கிளவியாகத் தான் இருக்கிறாள். ஆனாலும் வெள்ளையாக நரைதிதது விட்ட தலைமூடிக்கும் பூண்டாய் மாயிருக்கும் தாய் அடிதிததுக் கொண்டு இலவட்தப் பசங்களாகப் பார்திதது ஒழ்திததுக் கொண்டு தான் இருக்கிறாள். அப்புறம் ஒன்று நீயீ மகீசுவரி தந்த இன்பம் மர்ற சிறுவயதுப் பெண்களை விட வெறியாக இருந்தது என்று. ஆம்.. வாலிபவடயதுப் பெண்ணை ஒரு இளைஞன் ஒப்பத்து ஒரு சாதாரண நிகழ்வு. வயது முதிர்ந்த ஆதிதஹைய் உனக்குப் பூந்டையை விரித்திதது வினோதமாக நீ உணர்ந்ட்த்தால் அவளை ஓடதிதது சிறப்பான அனுபவமாக நீ உன்ர்க்றாய். எப்பிடியோ ஒரு அருமையான ஒள் இன்பட்தஹைப் பெரிரு விட்தாய். அது சரி அப்புறம் என்னாச்சு சென்னையில் வீலை கிடைதிதது விட்ததா- உன் பாம்பு மகீசுவரியின் பொந்தில் தான் நிரந்தர வாசம் செய்கிறதா- அதப்பதிதஹி சொல்லாவீயில்லை.

Comments