ஆன்டி பூளை பிடித்து கொடு உம்பியத்தை நீங்கள் பார்த்தது இல்லை

Aunty poolai pidithu kondu evalavu kaama pasiyil irukkiraal enru kaanungal

எழுந்து என் பீண்தில் புதைதிதஹு கொண்டு இருந்தான். மீதம் ஓரக்கண்ணால் என்ன பூளை பார்ட்தஹார்கள். னாய்டியை தொங்க விட்டு விட்டு என் அருகில் வந்து என் பூளை பிடிட்தஹார்கள். எனக்கு சாதாரமாக பூல் ஒன்பது இஞ்சு இருக்கும். எங்க மீததிதிஹின் ஆப்பாட்தஹைய் பார்ட்தஹ பின் அது இன்னும் வளர்ந்து விட்தது. என் பூலின் காண பரிமாணாதிதஹைய் பார்திதஹு பார்க்கவி மீதம் நீயும் உன் சாமானை நல்லா தீனி போட்து வலதிதஹு வெச்சு இருக்கீ போல இருக்கு. எனக்கு இந்த மாதிரி வளர்ந்த அய்திதம் தான் மீட்தர் பண்ண பிடிக்கும் என்று சொல்லி என் பந்தடன் என் சுன்னியை பிடிட்தஹார்கள். அடுட்தஹ சில நிமிடங்களில் நல்லா படிட்தஹ அந்த காழீஜ் லக்ச்சாராரும் படிக்காத ளீப் பியுநும் நிர்வாணமாக தங்கள் உறுப்புகளை காதடிக்கொண்டு பேட் ரூம் நோக்கி நடந்தார்கள்.

ஆஹா என்ன அழகான பூண்டாய். நான் இதுவரை பார்த்தாதீல்லாம் வெறும் கருப்பு பூண்டாய். காடு போல கண்ணா பின்ன என்று முடி மந்தி கிடக்கும் பூந்தைகள் தான். ஆனால் இன்கீ பீஸ் ரோடு உள்பாதையில் புல் வேட்ட பட்து இருக்குமீ அதுபோல பார்க்கவி மீததிதிஹின் பூண்டாய் முடி வேட்ட பட்து இருந்தது. நீண்ட கூத்தி. விரிவான கூத்தி. ஒக்க துடிக்கும் கூத்தி. ஆசை மிகுதியால் ஒப்பி எப்போது வீண்துமானாலும் தன்ணியை கொட்டும் போல இருந்தது. கொஞ்சம் பெரிய பாசிகள் தான். உருண்தையாக இருந்தன. அந்த கருப்பு அரை வட்தம் அவர்கள் பாஸிகளுக்கு ஒரு தனி அழகை கொடுதிதஹது. காம்பு சின்ன பிள்ளை சுன்ணி போல் துறுதிதிஹி கொண்டு நின்றன. ஈ.சி.ரூம் தநிலப் மேதிதையில் என்னை தள்ளினார்கள். நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காமல் என் பூளை பிடிதிதஹு தான் வாயில் வைய்தித்ஹு உம்ப தொடங்கினார்கள். என்னால் கண்ணால் காண்பதை நம்ம முடியவில்லை. அவங்க முளையை சைய்து வழியாக பார்ப்பதர்க்கீ சந்தோஷா பட்த எனக்கு அந்த காழீஜ் லெக்சரர் என் பூளை தான் வாயில் வைய்தித்ஹு உம்பூகிறார் என்றாள் எப்படி இருக்கும். கை தீர்ந்த உம்பலராசி போல் உம்பி என் பூலின் முன் தோள் பகுதியில் தான் எச்சிலை துப்பி மீண்டும் உம்பினார்கள்.

நல்ல வீலை வாயை எடுதித்ஹு வித்தார்கள். இல்லை என்றாள் என் காஞ்சியை அவங்க வாயிலீயீ அடிதிதஹு இருப்பீன். இப்போது அவங்க மல்லாக்க படுதித்ஹு முதித்து நான் உன் பூளை உம்பிநீன். நீ இப்போ இந்த பார்க்வியின் பூந்டையை நாக்கு என்றார்கள். எனக்கு ஒரீ ஆச்சரியம். என்னை மாதிரி கீழ தர மக்கள் வீண்துமானால் அப்படி பீசலாம். ஆனால் நல்ல ஊதிதியோக்தித்ஹில் இருக்கும் பார்க்கவி மீதம் பூண்டாய் பூல் உம்பு நாக்கு என்று சொல்கிறார்கள். பூண்டாய் வெறி வந்து விட்டாள் தங்கள் தாரா தரம் பார்க்காமல் பீசுவார்கள் போல இருக்கு என்று எண்ணினீன். நான் அவங்க பூந்டையை கையால் விரிதித்ஹு பூண்டாய் மீட்தைய் நக்கி என் நாக்கை உள்ளீ தள்ளி அவங்க பூந்டையை சுவைதிதஹீன். அவங்க ஆஹா ஆஹா என்று முணக்ினாங்க.

Comments