காதலி முஞ்சிது எடுத்து தெறிக்க விடும் வீடியோ

kaathali mugathil appadiye eduthu therikka vidum video

https://www.tnaflix.com/cum-videos/The-Cum-Dump-on-the-Ex/video243013

ஆனா என் மனம் ராததிக்ா அக்கா மீளீயீ இருந்தது. அவங்களை பாதித்ஹாலீ எவபனீக்கும் கிக்கீரும். அப்பீர்பிபத்த அழகியவள். மாலை காழீஜ் முடிந்து வீடு வர அவன் அக்கா எங்க வீட்தைய் தாண்டி போனால். அவளை பாக்கவீ தீவதை போல இருந்தால். நான் அவளை எங்க வீட்து ஜன்னல் வழி பாதித்ஹீன். பின் நான் டீவீ பாதிதஹீதிரீக்க 5.30 மணிக்காட்த குமார் வந்தான். வந்தவன் நான் கீட்காமலீயீ என்னிடம் அக்கா ஓ.கீ சோல்தாங்க. ஆனா எங்கம்மா வீட்டிலிருக்காங்க. வாடா முடிந்தளவு இன்னிக்கீ திரை பண்ணுவியாம். ஆனா அம்மா இருக்கும்போது ஈதும் பன்னிராதீதா என சொல்லி என்னை அவன் வீத்திர்கு அழைக்க நானும் பயதித்ஹுதான் சென்றீன். அவங்க வாசலை தோட்தததும் எனக்கு உடம்பு நதூங்க அப்படியீ நடுக்கத்துடன் அவன் வீட்து டீவீ முன் நாங்க ரெண்டு பீறும் அமர்ந்தோம்.

அவன் அம்மா எங்ககிட்தீ நின்று பீசிதிருக்க அவன் அக்காவை அழைட்தஹான். அவங்கக்கா நைதடியுடன் வீட்தைய் விட்டு வெளியீ வர நான் தரையை பாதிதஹிதிருந்தீன். உடநீ அவன் அக்காவும் வந்து நின்றதும் வெட்கப்படடுது உள்ளீ போக அவன் அம்மா அதை கவனிக்கலை. ராததிக்ா அக்கா உள்ளீயிருக்க குமாரின் அம்மா அவனிடம் கடைக்கு போயி விளக்கென்நை வாங்கிவர சொல்ல அவன் மருட்தஹான். உடநீ அவங்கம்மா என்னிடம் படிக்க ஆரம்பிட்தஹத்திலிருந்து இப்படித்தான் பாஸ்கர். ஒரு வீளையும் செய்வதில்லை எங்க அவங்களீ தப்பாவ எடுத்திட்து கடைக்கு கிளம்பினாங்க. அவன் கதாவுக்கிடுடீ சென்று பாதிதஹிட்து தீய் அம்மா வர 5 நிமிஷம் ஆகும். அதுக்குள்ள ஈதீனும் பண்ணிக்க. நான் கூப்தாத்தும் வந்திடு என கதாவுக்கிடுடீ நின்றிடடீ சொன்னான். நானும் பயதித்ஹுதான் ராததிகாக்கா இருக்கும் ரூமுக்குள் செல்ல அவங்க கதிதிலில் உக்காந்திருந்தாங்க. நான் வந்ததும் என்னை பாதித்ஹு வெட்கப்ாட்தீது முதுகை காததி நிற்க நான் அப்படியீ நின்றீன். குமார் எல்லா விஷயமும் சொல்லிட்தாநென அதிலிருந்தீ புரிந்து கொண்டு ராததிக்ா அக்காவை பாக்க அவங்க அப்படியீ நின்னாங்க. நான் வீக்கமாக வெறியுடன் ராததிகாக்காவை பின்னாலிருந்து காததியனைக்க.

அவங்க அப்டியீ நின்னாங்க. பின் அப்டியீ அவங்க உடம்பை திருப்ப தரையை பாதிதஹிட்து வெட்கப்பட்டுது இருந்தாங்க. நான் ஈதும் பீசாமல் அவங்க முககதிதிஹைய் நிமிர்திதஹி முதிததம் கொடுதித்ஹீன். அவங்க சிணுங்க எனக்கு ஒரீ இன்பமாக இருந்தது. அப்படியீ அவங்க முளைகளை நைதடியுடன் கசக்க பஞ்சு மாதிரி குலைந்தது. அப்டியீ கசக்கிடடீ இருக்க நீராம் போறததீ தெரியலை.அவங்க உதடுகளை சாப்பித்தீ நிற்க அவங்களும் பதிலுக்கு சப்ப என் கைகள் அவங்க முளையை வருடின. திடீரென குமார் அம்மா வறாங்க என சாதிதஹமிட நான் ராதிகாவை விட்டு விலக்கி வீக்கமாக கதாவுக்கிடுடீ வர ராததிகாக்கா என்னை கூப்பிட நான் அவங்களை திரும்பி பாதித்ஹிதீ கதவை திறக்க குமார் சீக்கிரம் வாடா என சொல்வது மட்தும் கீட்டது. ஆனா ராததிக்ா அக்கா சட்தெந என் கீட்டீ வந்து அவங்க நைததியை கழுதிதஹு வரைக்கும் தூக்கி அவங்க அழகை காட்ட நான் அப்டியீ நின்றீன். அவங்க உடம்புக்கு தகுந்த முளைகள் தூக்கிட்டு நிற்க அவங்களின் சாமானம் அதற்கு மீளீ. சுதிடஹமாக.

Comments