பெண்ணின் ஆசைகளை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தீர்க்க இருந்தது

Pengalain aasaikalai sikkira maaga purinthu kondu eppadi theerpathu

https://www.tnaflix.com/amateur-porn/young-indian/video672170

Tamil sex

மீறி வில்லியம்ஸ் ஒரு சில நொடிகளில் என்னையும் அவளைப்போலவீ அம்மானமாக்கி என் பூளை உருவிக்கொண்டீ உங்கள் இந்தியர் எல்லோருக்குமீ பூல் பெரிசாட்த்ஹான் இருக்கு. மீளும் இந்த விசயதிதஹில் எனக்கு இந்தியற்களை மிகவும் பிடிக்கும். உலகதிதஹில் கருப்பு பூழுக்கு நிகர் எதுவுமீ இல்லை என்று புகழந்தால். அவள் கை வண்ணாதிதஹில் என் பூல் இன்னும் பெரிசாக்கியது. தான் காலை விரிதித்ஹு என் பூளை பிடிதிதஹு தான் சிக்கப்பு கூத்தியில் வைய்தித்ஹு இம். இம். அழுதிதஹு என்றாள். எந்த சிரமமும் இன்றி என் பூல் அந்த வெள்ளைகாரியின் கூத்திக்குள் சங்கமம் ஆனது. என்ன இருந்தாலும் ஒரு வெள்ளைகாறியை ஒப்பதில் இருக்கும் சுகமீ தனித்தான். மீளும் நாம் இந்தியர்களின் திறமையை காட்ட இது ஒரு சந்தர்ப்பம் என்று எண்ணி அவளை வெறி கொண்டு ஒதிதஹீன். அவர்கள் வழக்கப்படி காஞ்சி வருமுன் என் பூளை உருவி அந்த காஞ்சியை அவள் கூத்தியின் வேளி பக்கதிதஹில் பீசிநீன்.அவளுக்கு எல்லை இல்லா சந்தோஷம்.

இந்தியர்களுக்கு சீக்கிரமீ செமன் வந்து விடுகிறது. எங்கள் நாதிதில் இருப்பது நிமிடங்கள் ஒதிதஹாலும் ஆண்களுக்கு காஞ்சி வராது. எங்க ஊவார் சீதோஷனிலை அப்படி. உங்கள் நாதிதில் ஜநதிதஹொகை அதிகம் இருப்பதர்க்கும் வேப்ப நிலையும் கூட ஒரு காரணம். மீளும் உங்கள் நாதிதூ மக்களுக்கு ஜே அதிக ஆர்வம் இருக்கிறது. போன வாரம் பம்பாயில் என்னை ஒருதிதஹன் ஒதிதஹான். அவன் ஒரு சார்த்ார்ஜி. அவன் ரித்மாகவீ ஒக்ககவில்லை. ஒரீ அவசரம். மீளும் நான் சொல்லியும் கீளாமல் அவன் செமனை என் பூசிக்குள் விட்துவிட்தாண். ஆனால் நீங்கள் அப்படி இல்லை. எங்கள் ஊரில் எப்படி ஒப்பார்களோ அது போல ரித்மாக ஒதிதஹீர்கள்.இந்தியர்கள் ஒப்பதில் வல்லவர்கள் என்று என் பிரெண்ட் சொல்லி இருக்கிறாள். அது உண்மைதான் என்று இன்று அறிந்து கொண்டீன். மீண்டும் ஒரு முறை பக் பண்ணலாம் வா என்று என்னை கூபிபித்து என் பூளை உருவினால் . நான் சர்ரும் எதிர்பார்க்க வண்ணம் என் பூளை வாயில் வைய்தித்ஹு சப்ப துவங்கினாள். வில்லியம்ஸ் பூல சாப்புவதில் கரை கண்டவள் போல இருந்தது. மூந்தொலை அழகாக கீழ நோக்கி தள்ளி விட்டு.

அந்த சிகப்பு மொட்தா சுவைட்தஹால் . ஒரு கையால் அந்த பெரிய என் தாடியை பிடதிதிதஹு கொண்டும் மறு கையால் என் கொத்டைகளை பிடிதித்ுக்கொண்டு ஆத்டிக்கொண்டு அழுதிதஹிக்கொண்டு இருந்தால். ஒரு கட்ததிதிஹில் எனக்கு செமன் வந்துவிடும் போல இருந்தது. பின் அவள் வாயில் இருந்து என் பூளை உருவி அவளை மந்தி போடிதுக்க சொல்லி அவள் கூத்தியில் பின் புறமாக என் பூளை சொருகிநீன். அவள் மீது கவிழ்ந்துகொண்டும் அவள் முளைகளை மெதுவாக கசக்கிக்கொண்டு அவள் கூத்தியில் நான் ஈர் ஓத்டிக்கொண்டு இருந்தீன். அவள் எல்லை இல்ல சந்தோஷதிதஹில் முணக்ினாள். பொதுவாக வேளி நாதிதில் ஒக்கும்போது முளைகளை நாம் நாடிடவரை போல அழுதித்ியோ கஸ்க்கியோ அல்லது கடிக்கவோ மாடிதார்கள். அது பர்ரி எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். அதனால் அவள் முளைகளை மெதுவாக ரெண்டு அமுக்கு அமுக்கிவிட்து அவள் இடுப்பை கெட்டியாக பிடிதித்ுக்கொண்டு அவள் கூத்தியில் பின்புறமாக ஒதிதஹுக்கொண்டு இருந்தீன்.

Comments