மெடிக்கல் காதலன் கூட விரும்பி செக்ஸ்

Tamil mulai

எங்களின் இனிி தோழி மல்லிகா நான் கிளீ எழுதியுள்ள விஷயதிதஹிணை கீழிக்கூறியதாக எண்ணி விடாமல் உண்மையிலீயீ என் போன்ற பெண்களுக்கு உள்ள இயற்கையான பிரச்சினை என்பதைப் புரிந்து கொண்டு தீர்வு அளிக்குமாறு வீண்டுகிரீன். இந்தப் படாதிதிஹில் இருப்பது 25 வயதான நானும் இடதுபுறம் 32 வயதான என் நாதிடஹதனார் சுந்தறவாள்லியும் வலத்துபுறம் . பார்க்கும் போத் தெரிகிறதல்லவா – எங்கள் இருவரின் பூந்டையிலும் போசப்போசவென கருமயிர் மந்டிக்கிதப்பது- சுந்தறவாள்லியை விட எனக்குத் தான் அக்குலிலும் பூந்டையிலும் மயிர்கள் மந்டிக்கிடக்கிறது. அடிவயிற்ரிலிருந்து ஆரம்பிதிதது இரண்டு தொடைகளின் உட்புறம் குந்திப் பிளவு வரை மயிர்கள் அடர்ந்துள்ளன. |தமிழ் தார்தி ஸ்டோரீஸ்|எப்பொழுதாவது நான் அவளுக்கும் அவள் எனக்கும் பூந்டையில் க்ரீம் போட்து மயிரை எடுதித்ஹாலும் மிக சீக்கிரமாகவீ மயிர் மந்தி விடுகிறது. அதித்ஹொடு என் கால்களிலும் மயிர் படர்ந்துள்ளது. என் புருஷனனான சுந்தறவால்லியின் தம்பியும் அவள் புருஷனும் இந்த மயிரை ரசிக்கிறார்களோ இல்லையோ தெரியாது.

ஆனால் ஒக்கும் போது ஒன்றும் சொல்வது கிடையாது. பூந்டையைப் பொலந்து கொண்டு கிடந்தால் போதும் பூளை விட்டு ஆதிடி விட்டு ஒக்கிறார்கள். எங்களது பிரச்சினை என்னவென்றால் எப்படி இந்த மயிரை ஒரு ஒழுங்காக அளவாக அழகாக வைய்தித்துக் கொள்வது என்பது தான். பூண்டாய் மயிரை சிரைதிதது விட அல்லது திரிம் செய்து விட உனக்கு வாய்ட்த்ஹது போல எங்களுக்கு காதலர்கள் யாரும் இல்லை. புருசங்கள் வீட்டில் இல்லையென்றால் எனக்கு காதலி என் நாதிடஹதனார் அவளுக்கு நான் அவ்வளவுதான். பியூட்டி பார்லார்களில் இது மாதிரி பூண்டாய் மயிரை ஒழுங்கு படுதித்தும் சீவைகள் உள்ளனவா என்பது எங்களுக்குத் தெரியவில்லை. அது மாதிரி பார்லார்கள் விவரம் இருந்தால் எங்களுக்கு தெரியப்பதுட்தஹவும். அப்புறம் பூந்டையை மயிரீ இல்லாமல் ஷீவ் செய்வதை விட வெவ்வீறு வகைகளில் திரிம் செய்வது எப்படி- இந்த விவரங்கள் எங்களுக்கு மட்டுமன்றி எங்களைப் போன்ற பிற பெண்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும் என்பதால் இதற்கு உடநீ பதில் அனுப்பவும். _சுகுமாரி சுந்தறவால்லி சுகுமாரி ரொம்ப நாலாயிற்று.

இது போல உதவீரமான தகவல்கள் கோரும் கடிதம் வந்து. பூண்டாய் மயிர் மீது உனக்கும் உன் காதலி சுந்தறவால்ழிக்கும் இவ்வளவு ஆர்வமா- வியப்பாக இருக்கிறது. ஆனால் ஒன்று சுகுமாரி பாசேனா மயிர் பரவியிருக்கும் உன் பூந்டையைப் பார்க்கும் போது எனக்கீ ஆசை பொங்கி வலிக்கிறது. உன் காம்புக்கூட்தில் பரவியுள்ள மயிர்க்களை நாக்கியபடியீ உன் பூந்டைமயிறில் என் பூந்டைமயிரை வைய்தித்துத் தீய்க்க வீந்தும் போல் இருக்கிறது. உன் காதலி சுந்தறவால்லி ஒதித்துக் கொள்வாளா- அல்லது நாம் மூன்று பீறும் சீர்ந்து செய்வோமா- சரி நீ கீட்த விஷயங்களுக்கு வருவோம். பெண்களுக்கான பியூட்டி பார்லார்களில் வழக்கமான மீக்கப் விஷயங்களைத் தவிரதித்து மீனீக்கியூர் என்ற கைவிரல் நகங்களின் அழகுக்களை பிதிக்கியூர் என்ற கால் பாதங்களை அழகு படுதித்துத்ல் முதலியன செய்கின்றனர். அத்தனைப் போன்றீ வாஜிக்கியூர் என்ற பூந்டையை அழகு படுதித்தும் முறையும் உள்ளன. இத்தனை அவர்கள் விளம்பிரப படுதித்துவது கிடையாது. எனினும் நீ வழக்கமாகச் செல்லும் அழகு நிலையாதிதஹில்.

Comments