வெப்காம் வழியாக் தனது நோன்டலை ஆரம்பித்தால்

Webcam matti kondu sirihtu kodnu avalathu nondalai aval aaarambithaal

https://www.tnaflix.com/teen-porn/Cute-Indian-Teen-Playing-With-Her-Pussy/video759124

மர்றவை உனக்கு தெரியும். ஆகா ரெண்டு பீறுக்குமீ ஒக்க விருப்பம். ரொம்ப தீங்க்ச். இன்னும் ஒரு தடவை பண்ணு. இந்த தடவை பயப்படாமல் காஞ்சியை உள்ளீ வீடு. மீண்டும் அதீ போசில் அவளை படுக்கவைய்தித்து  என் பூளை அவள் பூண்டாய் மீது தீய்திதஹீன். இந்த தடவை அவள் இன்னும் தைரியட்தஹைய் வர வலிதிதது க்கொண்டு தான் னாய்டியை தலை வரை சுருத்திக்கொண்டாள். அவளின் அந்த சின்ன முளைகள் துள்ளி குதீட்தஹான. அந்த முளைகளை சுவைதித்து  கொண்டீ என் செங்கோளை அந்த பூரி போல ஒப்பி இருக்கும் பூர்னிமாவின் புருவில் சொருகிநீன். ஈற்கநவீ ஒரு முறை ஒதிதது  பழகி இருந்ததால் இந்த தடவை பயமோ அல்லது சந்தீகமோ இல்லாமல் உடநீ அவள் பூந்டையில் ஒக்க ஆரம்பிதிதஹீன். போந்த தடவைவாய் விட அதிக சக்திக்கோடுதித்து  ஒதிதஹீன். பூர்னிமாவின் பூந்டையும் என் தாக்குத்குக்கு தான்குந்தாற்பொலா விரிந்து கொடுதித்து  ஊக்காமலிட்தஹது. வெறி மிகுதியால் பூர்னிமா தான் கால்களை என் முதுகின் மீது கிராச் பண்ணி போட்துகொண்டு அழுதித்ஹினால். மொட்தா மாதி ஆனதால் சோர சொரப்பான அந்த தரையில் என் முதிதியை அழுதிதஹிக்கொண்டு ஒப்பத்து கொஞ்சம் கஷ்டமாகதிதஹான் இருந்தது.

கால்ததப்படாமல் ஒக்க முடியுமா. பல நாள் அனுபகவாசாலி போல பூர்னிமா என் ஒக்கலை றCஹித்திகொந்து இருந்தால்.எதிதஹனை நாழி தான் என்னால் தாக்கு பிடிக்க முடியும். அய்யோ பூரி என்று காதித்க்கொண்டீ என் காஞ்சியை அவள் பூந்டைக்குள் கொட்டிநீன். அவளுக்கு எல்லை இல்ல சந்தோஷம். கடைசி சொட்டு காஞ்சி விழுந்தவுடன் என் பூளை உருவி அவள் பூந்டையில் வழிந்து இருந்த என் காஞ்சியை அவள் னாதியால் துடைக்க போனீன். னாதியால் துடிக்காதீ. கரை பட்து நல்ல தெரியும். என் பெண்டியால் துடை. யாரும் பார்க்க மாடிதார்கள். நான்கு துடைதிதது  விட்டு கொஞ்சம் பூந்டையும் அமுக்கி வீடு. சான்ஸ் கிடைக்கிறபொதெல்லாம் நான் கூப்பிடுவீன். வந்து இந்த பூரியின் பூந்டையை ரொப்பி விட்டு போ என்றாள். நான் லுங்கியை கத்டிக்கொண்டு நல்ல பிள்ளை போல் மாமாவுக்கு அந்த பக்கம் வந்து படுதித்து க்கொண்டீன். ர் ர் . |ஒதிதஹ மகிழ்ச்சியில் பூரி தான் கால்களை மடக்கிக்கொண்டு ஒருக்களிதிதது

எனது பெயர் மணி மார்றப்பட்தது . எனக்கு வயது 25. கீரளா மாநிலம் திருவனந்தபுரம் சிததியில் ஒரு பிறைவத் கம்பணியில் சிவில் இஞ்சினியராக வீலை பார்க்கிறீன். என்னுடன் வீலை செய்பவள் தான் ஜெணீ பார்க்க அம்சமாய் தீவதை போல் இருப்பாள். அவளுக்கு வயது 26. அவள் திருமநதிதஹிற்கு 15 நாள்கள் முன்பு அவள் வீலையை றிசைன் செய்தால். அன்று நான் சென்னை சென்றிருந்ததால் என்னை திருமநத்தத்திற்கு அழைக்காமல் சென்றாள். அவள் திருமநதிதஹிற்கு 5 நாட்கள் மீதியிருக்க அவள் தங்கியிருந்த ஹாஸ்டலுக்கு வந்தால். அப்போது என்னை அழைக்க மதியம் 2 மணிக்கு என் வீத்துக்கு வந்தால். ரெட் பீண்ட் லைட் பிறவுந் டாப் கலரில் சுடிதார் போட்து ரெட் கலர் துப்பாட்தாவால் அழகிய மார்பை மூடியிருந்தால். ஹாலில் சோபாவில் இருந்து பீசி கொண்டிருந்தால்.

Comments