என் பசியிற்கு இரண்டு பூல் இருந்தால் தான் சரி

enaathu pasiyirkku irandu pool irunthaal thaan sariyaag irukkum

https://www.tnaflix.com/anal-porn/Shy-is-getting-a-DP-and-she-loves-it/video753468

அவள் உடபியின் பொடுடோவை மொபைலில் காட்டிநாள். அவள் இருக்கையின் பின்னால் நின்றபடி பொடுடோவை பார்திதஹோன். அவள் இருக்கையின் பின் புரம என் இடது கை இருந்தது அவள் பின்னால் சாய்ந்த போது அவள் தலை என் கையில் பட்தது ஆனால் அவள் தலையை அப்படியீ வைய்தித்ஹிருந்தால். நான் மெதுவா கையை அசைதிதஹீன் அவள் கழுதித்ஹில் கை பட்தது. அவள் மௌனமமாக இருந்தால். மீண்டும் நன்றாக உரசிநீன். அவள் எதுவும் பீசவில்லை. மெதுவாக தடவினீன் அவள் எதுவும் தெரியாதவள் போல் பீசிக்கொண்டிருந்தால். நான் விடாமல் தடவி கொண்டிருந்தீன். மெதுவாக அவள் பீச்சு மௌனதிதிஹைய் நீக்கி சென்றது. நான் இடது கையால் பின் கழுட்தஹைய் அழுட்த்ஹமாக தடவி வலது கையால் முககதிதிஹைய் தடவினீன். அவள் ம்ம்ம்ம் . என்றாள். பின்னால் நின்றபடி ளீப்சில் தடவி முககதிதிஹைய் மீள் நோக்கி இழுதிதஹீன்.

நான் பின்னிலிருத்து அவள் முககதிதிஹைய் பார்திதஹீன். அவள் வெட்கதிதஹில் கண்களை மூதினாள். உததிதில் தடவி தடவி குனிந்து அவள் உததிதிலீ கடிதிதஹீன். அவள் ம்ம்ம் ம்ம்ம் . என்று என்னை காதத பிடிதிதது  எழுந்தால். வீடுதா னு சொல்லி அவள் கையால் அவள் உததிதில் உள்ள என் எச்சிலை துடைட்த்ஹால். என்ன இதுணு கீட்தால். ஆனால் அவள் கண்களில் காமம் தெரிந்தது. நான் அவளை நெருங்கினீன். அவள் தொழில் கையை வைய்திதஹீன். கண்களை மூதினாள். அவள் உததிதில் என் உதட்தைய் வைய்தித்து  முதிததமிட தூடடங்கினீன். அவளும் காதத பிடிதிதது  என் முதுகை தடவி கொண்டாள். 10 நிமிடம் வரை உதட்தையீ முதிததமிட்தபடி அங்கும் இங்கும் நடந்தோம். பின் மெதுவாக வலது கையால் அவள் இடது முளையை பிடிதிதஹீன். பின் இரண்டு முளைக்ளும் பிடிதிதது  அழுதிதஹீநீன் ஆஆஆா என்றாள். பின் அவளது சிவந்த துப்பாடடாவை விளக்கினீன் ஆனால் அது சுடிதாரின் டாப் மறிறும் பிராவினால் கிளிப் பண்னபத்திறுந்தது. கிளிப் எடுக்க அவள் அனுமதிக்கவும் இல்லை. பின் அவளது தாப்பினை மீளீ தூக்கி காட்ட சொன்னீன் மெதுவாக மீளீ தூக்கினாள்.

அப்போது கருப்பு பிராவினை தள்ளிகொண்டிருந்த முளைகளை பார்திதது  அதிர்ந்து போனீன். இரண்டையும் வெளியீ எடுதித்ஹீன். பின் என் நாக்கை நீதிதி அவளது பீங்க் நிற முளைக்காம்பை சுவைக்க ஆரம்பிதிதஹீன். அவள் என் முககதிதிஹைய் அவளது மார்போடு சீர்திதது  அழுதிதஹி அனைட்தஹால. 30 நிமிடம் வரை அவள் மூலை மறிறும் வயிறு பாகதிதஹைய் ருசி பார்திதஹீன். அவள் ம்ம்ம் ஆஆஆா .. என்று சுவரில் சாய்ந்து நின்றிருந்தாள். பின் அவள் அனுமதி இன்றி பிராவினை ஆண் கூக் செய்தீன். அவள் என்று கைகளை தால்தித்ஹினால். நான் மீளீ எழுந்து அவள் உதட்தைய் முதிததமிட்து பின் கழுதித்ஹில் நாக்கினீன். அப்பீடு அவள் கைகள் தானாய் மீளீ செல்ல நான் உடன் அவள் சுடிதாரின் டாப் துப்பாத்தா மாரரும் பிராவினை சீர்திதது  கலட்டிநீன். அவள் வெட்கட்தஹால் தலை குனிந்தாள். என்னால் கன்றோள் பண்னவீ முடியல.

Comments