இவளது ஒரு ஒரு காம கிறுக்கு பெண்ணை கண்டது இல்லை

iavalai pola oru kama kirukku pennai kandathu illai


ஒப்பத்து போல பூண்டாய் இருக்கமாகவும் தைதிதாகவும் இருந்தது. இறுக்கமான பூந்டையில் ஒப்பத்ீ தனி சுகம் தான். வீளான் தான் வீலையை காததி எஜமானியிடம் நல்ல பெயர் வாங் வீந்தும் என்று ஒரு குறியுடன் ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தான். சிவகாமியோ அவன் ஆதியை பொருதிதஹுக்கொண்டு அம்மா அப்பா அய்யோ ஆாஅா இம்ம்ம் இப்படித்தான் ராஜா என்று மெதுவாக முணக்ினாள். அவள் முனாக்லை கீட்க கீட்க வீளானின் தாடி இன்னும் பெருதிதஹது. அய்யோ அம்மா என்று காதிடஹினான். அவ்வளவுதான் வீளானின் பூல் காஞ்சியை சிவகாமியின் பூந்டைக்குள் பீசியது. வீளான் பூளை உருவி அவள் அருகில் நின்றான். ரொம்ப தீங்காச் நாள் ஒக்கரீ என்றாள். சிவகாமி பீச்சு கொடுதித்ஹால். நீ இப்படித்தான் உன் பெண்தாதிதியை தினமும் ஒப்பியா வீழா என்றாள். ஆம் அம்மா. டெயிலி அவளுக்கு ஒள் வீந்தும். ஒரு நாள் ஒக்ககவில்லை என்றாள் கூட மூஞ்சியை தூக்குவாள்.

இன்னிக்கி இன்கீ போரீன் என்று சொன்னவுடன் அவளுக்கு ஈமார்றம். புடவையை தூக்கி குதித்ஹு என்றாள். ரெண்டு குதித்ஹு கூதிதஹிவிட்டுத்தான் வந்தீன் அம்மா. அப்படி வெறி அவள் பூந்டைக்கு என்றான். சிவகாமி சொன்னாள் அப்படி சொல்லாதீ. பெண்களின் பூண்டாய் ஆசையை பர்ரி உனக்கு தெரியாது. ஒக்க ஒக்க ஆசை ஜாசிதித்ஹி ஆகுமீ தவிர குறையாது. என்னையீ எடுதித்ுக்கொள். ஈதிதஹனை வருடம் ஒதிதஹு இருக்கீன். இப்பவாது குறையுட்ா. இல்லையீ. அதுநாள் தான் உன்னை கூபிபித்து ஒக்க சொன்னீன். போன மாசம் ஒரு நாள் என் கடைசி நாதிடஹதனார் அவள் வீத்துக்காறருடன் வந்து என் வீட்டில் தங்கினால். அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருசம்டான் ஆச்சு. அன்று ராதிதஹிறி அவர்கள் ரூமில் ஒதிதஹுக்கொண்டு இருந்தார்கள் போல இருக்கு.

பாத் ரூம் போயித்து திரும்பி வரும்போது சாதித்ஹம் கீட்து எதிதி பார்திதஹீன். அப்பாடா. அவள் புருசனுக்கு ஒரு அடிக்கு பூல். அந்த சிறுக்கி பூந்டையில் ஒதிதஹு கொண்டு இருந்தான். அந்த கடங்காரியோ என்னங்க இன்னும் கொஞ்சம் அழுதிதஹி ஒக்க கூடாது. பூசி பிடிக்கிறீங்கன்ணு சொல்றா. அந்த பூளை பூந்டைக்குள் இறக்கினாள் பூண்டாய் பானாள் ஆய்தும். அந்த அளவுக்கு தாடி பூல். ஆனால் அந்த முந்டைக்கோ அந்த பூல் போறவில்லை. அப்படி என்றாள் அவள் பூண்டாய் ஆழாதிதஹைய் கணக்கு பண்ணி பாரு. அவ ஒக்காரத்தை பார்ட்த்ஹது முதல் என் பூந்டையை அடக்கவீ முடியவில்லை. ஆனால் சும்மா சொல்ல கூடாது. எண்ணமா ஒதிதஹார் தெரியுமா அவர். அவர் பூளை பார்ட்த்ஹாவுடன் அவரையீ ஒரு நாள் போடணும் போல இருக்கு வீழா. சமயம் கிடைட்த்ஹால் நிச்சயம் அவரை ஒப்பீன். எனக்கீ இப்படி இருக்கும்போது பாவம் உன் போந்டாடுடி சின்ன வயசு எப்படி ஒக்காமல் இருக்க முடியும். உன் பூல் மாதிரித்தான் அவருக்கு கெட்டியா இருக்கும். நீங்க ஆண்கள் ரெண்டு குதித்ஹு கூதிதஹிவிட்து பொய்துவீங்க. பெண்கள் அப்படி இல்லை. வீடிக்கை பிஞ்சு மாதிரி பூல் கிடைட்த்ஹால் அது அவளின் துரதிர்ஷ்டம். ஆனால் உன்னை போல உருதிடு கட்தைய் சுன்ணி கிடைட்த்ஹால் அவளுக்கு வாழ்க்கையில் எல்லாமீ கிடைட்தஹ மாதிரித்தான்.

Comments