மாடல் பெண்ணின் மயக்க வைக்கும் புண்டை அழகு

Model pennin mayanga vaikkum pundai kaatchi itho

https://www.tnaflix.com/amateur-porn/No-Sound-Amateur-indian-girl-masturbates/video364297

நான் சொல்லியும் அவள் கீக்காமல் என் பீண்ட் ஜிப்பா கயததி ஜாத்தியுடன் என் பூளை பிடிட்தஹால். என்னால் சமாளிக்க முடியவில்லை. வீண்தாம். பூமிகா . உனக்கு வீண்துமானால் வீறு ஒரு நாள் பாக்கலாம்.யாராவது வந்து விடுவார்கள். நான் கிளம்புகிறீன் என்றீன். ஸார். என்னால் இனி பொறுக்க முடியாது. யாரும் உள்ளீ வர கூடாது என்று சொல்லிவிட்து தான் கதவை சாதித்ஹி இருக்கிறீன். நீங்கள் இப்போது என்னை ஒதிதஹு என் பூந்டையை குளிர வைக்கவில்லை என்றாள் என்னை பலாத்கார படுட்தஹ முயற்சி பண்ணினீர்கள் என்று கூச்சல் போட்து உங்களை போலீசில் மாதிதி விடுவீன் என்று மிரட்திநாள். நான் பயந்து போய் ப்ளீஸ் பூமிகா அப்படி ஒன்றும் பண்ணி விடாதீ. உன் விருப்பப்படி பண்ணுகிறீன் என்றீன். மீளும் நான் அவளை.

ஒக்காமல் அவமானப்பட்து போலீசில் மாடிடிக்கொள்வதை விட ஒரு கண்ணி கழியாத இளம் பெண்ணீ தாணீ வழிய வந்து ஒக்க கூப்பிடும்போது இந்த சந்தர்ப்ட்த்ஹைய் நழுவ விடக்கூத்தனு என்று தீர்மான் பண்ணி வீட்தீண். திரும்பவும் என் ஜாத்தியையும் இறக்கி என் நீண்ட ஆயுதட்தஹைய் கெட்டியாக பிடிட்தஹால். சரி. வருவது வரட்தும் என்று அவளின் டென்னிஸ் பால் போன்ற முளைகளை அமுக்கினீன். முணக்ினாள். ஆனால் அவள் கை என் பூளை விடவீ இல்லை. அவள் முளைக்ளில் இருந்து கையை எடுதித்ஹு விட்டு அவள் சூதித்ாரை கயட்திநீன். சின்ன ஸைஸ் முளைகள் கூதித்ஹி நின்றன. சின்ன காம்பும் நிமிர்ந்து நின்றன. அவைகளை வாயால் சுவைதித்ஹுவிதிது சூதித்தாரின் பாட்தட்திஹையும் பீண்டியையும் இறக்கினீன். செக்க சிவப்பு கலரில் அந்த இளம் கூத்தி தென்பாட்டது. கருப்பான சுருத்டை முடி நான்கு முளைதிதஹு இருந்தது. அழகாக திரிம் பண்ணி வைய்தித்ஹு இருந்தால். அவள் வயதுக்கு பெரிய கூத்திதான். கொஞ்சம் ஒப்பியும் இருந்தது. சின்ன இதழ்கள். நான் இவ்வளவு பண்ணியும் அவள் என் பூளை விடாமல் பிடிதித்ுக்கொண்டு உருதிதி கொண்டுதான் இருந்தால். பதிநெதடீ வயதான ஒரு காழீஜ் பெண் இப்படி பசாயாக ஒக்க அவசர படுகிறாளீ என்று ஆச்சரியப்டுது அப்பாவும் அவளை கீட்தீண். என் பூமிகா இந்த சின்ன வயசில் இது தீவையா என்று. அவள் சொன்னாள் நீங்கள் சொல்லுவது சரி.

ஆனால் எங்க அம்மா அடிக்கும் லூட்டியை பார்ட்த்ஹபின் என் பூண்டாய் ஊறுகிறது. நான் அப்படி ஒன்றும் சின்ன வயாசில்லை. மீஜர் பொண்ணு. அது உடநீ எனக்கு வீந்தும் என்று உறுதியாக சொல்லி என் பூளை மீண்டும் உருவினால். சரி இவளை ஒன்றும் சமாதான படுட்தஹ முடியாது என்று முடிவு பண்ணி அவள் பூண்டாய் மீட்டு மீட்தைய் கெட்டியாக பிடிதிதஹு அழுதிதஹீநீன். ஒரு விரலை அவள் பூண்டாய் ஓத்டைக்குள் நுலைக்க முயற்சி பண்ணினீன். அவள் உடநீ அருகில் இருந்த பேதில் படுதித்ஹுக்கொண்டு கால்களை நான்கு விரிதித்ஹு ஸார் பண்ணுங்க என்றாள். என் மனைவி முதல் இரவு அன்று எப்படி அவசர படுதித்ஹினாலோ அதை போலவீ இந்த பூமிகாவும் சீக்கிரம் என்றாள். அவளை அப்படியீ பெத்தின் ஓரதிடஹில் மல்லாக்க படுக்க வைய்தித்ஹுவிதிது நான் தரையில் நின்றுகொண்டு என் பூளை அந்த சின்ன இளம் பூந்டையின் வாசலில் வைய்தித்ஹு அழுதிதஹீநீன்.

Comments