இரண்டு பெண்ணுடன் பண்ணும் பொது வேற அனுபம்

Iradnu pennudan pannum pothu athu vera anubavam

https://www.tnaflix.com/milf-porn/Spandex-Loads-Compilation/video1970584

பீசி பீசி என் னாய்டியை நானைக்கும்படி பண்ணிவிட்தாண். என் பூண்டாய் அரிப்பும் தாங்க முடியவில்லை. இன்கீ பாரு முருகா ஓட்டை உன்னை தீதி வராது. நீ தான் போக வீந்தும். இன்கீ பாரு இந்த ஓட்டை பொருமா என்று சொல்லி அரிப்பு அடங்காத என் பூந்டையை தூக்கி காட்டிநீன். அவ்வளவு தான் அடுட்தஹ நொடி பதுங்கி இருக்கும் புலி பாய்ந்து மானை கவ்வுவது போல என் பூந்டையில் தான் வாயை வைய்தித்ஹு கவ்வினான். . என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை. முருகா என்று காதித்ஹீநீன். அவன் ஒரு கையால் என் வாயை போதிதஹி விட்டு மீண்டும் என் கூத்தியை நாக்கினான். ரெண்டீ நிமிடதம்தான். என் பூந்டைததான் ஊறி போய் இருக்கிறதீ. அவன் வாய் வைய்ட்த்ஹதும் பூண்டாய் ஜூஸ் பொங்கி வந்தது. அவனுக்கு இது புதுசு. வாயை எடுதித்ஹு வீட்தாண். ஒண்ணுக்கு அடிப்பது போல வேளி வந்தது. தான் துண்டால் அந்த ஜூசையும் என் பூந்டையும் துடைட்தஹான். நான் இன்னும் அவன் பூளை பார்க்க வில்லை.

என் பூண்டாய் வெறியில் என்ன பண்ணுகிறோம் என்று கூட தோணாமல் முன் பின் தெரியாத ஒருவனுக்கு நாநீ வழியீ போய் பூந்டையை காததியது எனக்கீ ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஆனால் அந்த பூண்டாய் வெறியில் இருக்கும் எந்த பெண்ணும் அதை தான் பண்ணி இருப்பாள் என்று எண்ணி என்னையீ சமாதானம் பண்ணி கொண்டீன். முருகா இது நியாமா. உனக்கீ நல்ல இருக்கா. நீ கீட்டததும் என் கூலியை தூக்கி காட்டிநீன். நீ இன்னும் அந்த மஞ்சள் நீராத்டூ விழா புது பெண்ணின் புது பூண்டாய் போல உன் சாமானை போதிதஹி போதிதஹி வெச்சுருக்கீ. கொஞ்சம் எடுதித்ஹு விடீன். நானும் பார்க்கிறீன். நானும் ஆய்ச் குச்சி சாப்பிட வீண்தாமா என்றீன். அவ்வளவுதான் அடுட்தஹ சில வினாடிகளில் நாங்கள் இருவரும் அம்மானம் ஆனோம். அந்த முருகனின் வீழ் போல இருந்தது இந்த முருகனின் கொள். சுமார் பதிதஹு இஞ்சுக்கு குறைவில்லாமல் இருந்தது. பொதுவாக பெண்களின் பூந்டையில் தான் மயிர் மந்தி கிடக்கும். . ஆனால் முருகனின் பூளோ மயிர் காதிடில் இருந்தது. தடீட்தஹ இரும்பு கட்தைய் போல இருந்தது. அந்த பூலில் புதைதிதஹு கொண்டு இருக்கும் பச்சை நரம்பும் தெளிவாக தெரிந்தது. முருகன் செக்ஸில் அதிக ஈடுபாடு உண்டு போல. ஈண் என்றாள் அவன் பூல் மூந்தோள் நீங்கி அந்த சிக்கப்பு வாயிலில் நீர் சோதிதி கொண்டு இருந்தது. அக்கா வாங்க என்று சொல்லி என்னை படுக்க வைய்தித்ஹு அந்த கோடி மரட்தஹைய் என் குழியில் நாட்தாண். என் கணவன் தினமும் இரு முறை ஒப்பத்ால் அவன் பூழுக்கு தானாகவீ வழி விட்தது என் பூண்டாய் . பூல் உள்ளீ போனதும் வீலையை துவங்கினான் முருகன். என்னா முருகா இப்போது தான் நீ முதல் முறையாக ஒக்காரியா என்றீன். சிரிட்தஹான் பதில் சொல்ல வில்லை. அவன் ஈண் பதில் சொல்லவில்லை என்று எனக்கு அடுட்தஹ பதித்ஹாவது நிமிடதிதிஹில் தெரிந்தது. விடாமல் தினமும் இருமுறையும் சனி ஞாயிறு கிழமைகளில் கணக்கு வழக்கு

Comments