ஆடையை போடாமல் தனது வுடலை செல்பி எடுத்த மங்கை

aaadai onrume podamal thanatu vudalai selfie eduthu konda mangai

செல்பி பெண்

என மீனஜர் கீடட்க என் மனைவி தலையசைட்தஹால். அண்ணி ஈர்க்கனவீ தந்த காண்டம் உரையை அவரிடம் எடுதித்து  நீடிட அவர் தான் தாடியை நீதிதி தீபா நீயீ உன் பட்து கையால் எனக்கு பொட்துவிடு என கூறியபடி தான் தாடிய என் மனைவியின் பக்கம் நீடிட என் மனைவி வேக்கதிதது தான் கொகினூர் காண்தட்தஹைய் பிரிதித்து  மீனஜர் தடியில் மாதி உருவி உருவி மாறிவிட்தாள். பின் மீனஜர் என் மனைவியின் வாய்க்குள் தான் தாடியை நுலைக்க என் மனைவி அதை கவ்வி பிடிதிதது  உம்ம்ப்பு ஓம்ம்ப்பு என்று உம்பினால். தலையை முன்னும் பின்னும் ஆதிடி நாக்கால் தடவி கொடுதித்து  சாப்பி சாப்பி உம்பினால். அவள் சப்ப சப்ப மீனஜர் என் மனைவியின் முளைகளை பிடிதிதது  கசக்கி கொண்டு இருந்தார். கொழுந்தனாரீ உன்னோட போந்டாடுடி மீனஜரோட தாடியை எப்படி உம்பராழ்நு பாருடா என கூறியாவாறீ அண்ணி எழுந்து என் தாடியை பிடிதிதது  உம்ப ஆரம்பிட்தஹால்.

அதற்குள் மீனஜருக்கு என் மனைவியை படுக்கவைய்தித்து  ஒக்க வீந்டுமென்று கூற என் மனைவி அவரை கததிப்பிடிட்த்ஹவாரீ அப்படியீ பின்பக்கமா சென்று மேதிதையில் மல்லாக்க படுக்க மீநீஜர் அவள் பெடதிக்கோட்டை உருவி எறிந்தார். பின் காலை விரிக்க பிறந்த மீனியாக இருந்த என் மனைவியின் மீள் மீனஜர் ஈரி படுட்திஹார். அண்ணி இங்க பாருங்க மீனஜர் என் போந்டடுடியை ஒக்க போகிறார் ஆமாடா அவர் தாடி இப்பொழுது உன் போந்டாடுடி பூண்டாய் மீள் இருக்குது அய்யோ அய்யோ இப்போ அவர் தாடி என் போந்டாடுடி பூந்டைக்குள் மெல்ல மெல்ல போகுது ஆஹா என் போந்டாடுடி எப்பாடி முநகரா பாருங்க அண்ணி ..

தீய் எனக்கு இப்போ தாங்க முடியலை உன் தாடியை என் பூந்டைக்குள் வீடுதா நாமும் ஒக்க ஆரம்பிக்கலாம் என அண்ணி காலை விரிக்க அடுட்தஹ அறையில் மீநீஜர் என் மனைவியை ஒதிதது  கொண்டு இருப்பதை பார்திதது க்கொண்டீ நான் அண்ணியின் பூந்டைக்குள் என் சுன்னியை சொருகி ஒக்க ஆரம்பிதிதஹீன். தீபா தீபா மை தீயர் தீபா உன் உடம்பு மேட் மேட் என்று சூப்பரா இருக்குதுடி என்று குழரியபடி என் மனைவியின் முளைகளை கசக்கியபடி மீனஜர் எக்கி எக்கி இடிதிதது  என் மனைவியை ஒக்க அம்மா அம்மா ம்ம்ம்மா க்கும்ம் க்கும்ம்ம் அன்று முனாக்கியபடி என் மனைவி அவர் அடிக்கு ஈர்பா தான் இடுப்பை தூக்கி கொடுதித்து  கொண்டு இருந்தால். இங்கு நான் அண்ணி அண்ணி சூப்பரா இருக்குதுங்க அண்ணி என் போந்டாடுடி எப்படி மீனஜருக்கு கம்பனி கொடுக்கிறாள் பாருங்க என்று கூறியபடி நான் அண்ணியை போட்து புறதிதி எடுதித்து  ஒதிதஹீன். அங்கு என் மனைவியின் பூந்டைக்குள் மீனஜர் கிழவனின் தாடி சாத்தக் சாத்தக் என்று கூதித்ஹி கொண்டு இருக்க இங்கு நான் அண்ணியின் பூந்டைக்குள் என் சுன்னியை சொருகி சொருகி எடுதித்து  கொண்டு இருந்தீன்.

Comments